Sätt ledarskapet i system!

Publicerat av BTJ den 2 september 2021 07:45:00 CEST
BTJ

johanna-elisabeth-kollage
Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson, redaktörer för antologin Ledarskap satt i system. Foto: privat/BTJ

Att tänka systemiskt är att lyfta blicken och titta på samspelet och på helheten. Med kapitel som "Att leda lärande på bibliotek" och "Att leda processer i en organisation" försöker 13 författare med olika erfarenheter av ledarskap och som verkar inom organisationer ringa in hur en ledare kan förhålla sig till både fasta strukturer – ramar och uppdrag – och till en dynamisk och rörlig omvärld. Boken heter Ledarskap satt i system. Redaktörerna Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson har båda lång erfarenhet av ledarskap i olika organisationer och av att hantera komplexitet och utveckling.

Varför skrev ni boken Ledarskap satt i system?
– Vi tycker att ledarskap får för lite fokus i vardagen. Det förs oftare teoretiska diskussioner på kurser och konferenser än verksamhetsanknutna i vardagen: Varför gör vi som vi gör? Är det fokus vi har och de prioriteringar som görs kopplade till uppdraget? Följer vi upp effekten av det vi gör? Det var intresset för ledarskap i praktiken som gjorde att vi skrev vår förra bok, Makten och ärligheten (2017). När den kom ut märkte vi att det finns ett stort intresse att diskutera och reflektera kring det egna ledarskapet. Det gav oss inspiration att skriva vidare. Men den här gången ville vi vidga perspektivet både genom att bjuda in fler skribenter och genom att sätta ljuset på hur ledarskap och medarbetarskap påverkar och påverkas av större sammanhang. Med ett alltför stort individfokus – både på chefen och på medarbetaren – blir det svårare att få saker att hända. Om vi istället vidgar perspektivet och tittar dels på hur det faktiskt ser ut där vi befinner oss, dels funderar på alternativa synsätt, så ökar handlingsutrymmet. Det gör det lättare att vara chef och medarbetare och att åstadkomma resultat.

Berätta lite kort om vilka era medskribenter är.
– Det är personer som vi på olika sätt har kommit i kontakt med och som har erfarenhet, mod och intresse att reflektera och dela med sig av olika aspekter på hur ledarskap och medarbetarskap samspelar med sin omgivning och hur man kan agera för att få saker att hända.

Hur kan chefer och medarbetare använda den?
– Vi tänker oss att man kan läsa hela eller delar av boken, ensam eller tillsammans med andra. Vår förhoppning är att texterna ska väcka tankar om hur man kan och vill se på sig själv och den egna rollen i förhållande till andra i ett professionellt sammanhang. Om det sedan kan leda till en förskjutning från det individuella till ett större fokus på helhet och sammanhang, så tror vi att boken har gjort nytta.

Vilka är en chefs respektive en medarbetares viktigaste uppdrag?
– I grunden har chefer och medarbetare samma uppdrag, nämligen att verka för att förverkliga organisationens idé – att ta uppdraget vidare till praktisk verksamhet. Det gör man genom att se sin egen roll och att i dialog och diskussion med andra hitta fungerande sätt att arbeta tillsammans utifrån olika roller. Vår utgångspunkt är att chefer och medarbetare arbetar med samma frågor, men utifrån olika positioner. Om det finns ett problem att lösa i verksamheten så kan alla bidra, men inte genom att göra samma saker. Varje operativ fråga rymmer en strategisk dimension och vice versa. Det är ett aktivt arbete att hela tiden fundera på hur man själv, utifrån den uppgift man har, bidrar till att ta hela verksamheten vidare i den riktning som uppdraget ger. Det gäller att se sig själv i ett större sammanhang och att komma bort från fokus på soloprestationer.

Berätta vad du hoppas att läsaren tar med sig efter att ha läst boken.
– Vi hoppas att texterna ger inspiration till att tänka och agera vidare utifrån den professionella situation man själv befinner sig i. Vår erfarenhet är att medvetenhet och förmåga att se frågor i ett större sammanhang gör att känslor av otillräcklighet, skam och skuld och dåligt samvete kan minska. Det blir lättare att se hur den egna insatsen hänger ihop med andras och att det finns flera alternativa sätt att tänka kring och ta sig an en uppgift. Det gör oss mindre ensamma både som chefer och medarbetare, vilket är en vinst både för individen och organisationen.

BTJ Förlag-Ledarskap-2021

 

Ämnen: Biblioteksfrågor, Inspiration, Samhälle, BTJ Förlag, Bibliotek