Shared reading - "Enkelt och radikalt annorlunda"

Publicerat av BTJ den 11 januari 2023 12:46:27 CET
BTJ

Henrik-Wig-beskuren_bokomslag_FOTO MARTIN STENMARK
Henrik Wig. Foto: Martin Stenmark

Litteraturens kraft är en ny bok från BTJ Förlag. Den handlar om shared reading, ett socialt sätt att läsa i grupp. För bokens författare har metoden inneburit att han åter har börjat läsa som han gjorde som ung, på ett mer personligt och känslomässigt sätt. Han menar att gemensam läsning ger deltagarna kraft genom att erbjuda tröst och gemenskap och skänker en bättre självförståelse.

– De kollektiva och personliga elementen i shared reading är ett radikalt annorlunda sätt att läsa, ett sätt som står i kontrast till hur vi kommer i kontakt med litteratur i utbildningsväsendet. Litteraturen aktiverar också känslolivet och gör att vi känner oss ”mer levande”, som en deltagare uttryckte det, säger Henrik Wig.

Deltagaren var med i en av shared reading-grupperna som Henrik leder. Det är erfarenheterna från dessa grupper, och av att utbilda andra till läsledare, som Henrik utgår från i sin nya bok, där han ger tips och råd till den som vill starta egna läs-grupper. 

Metoden kommer ursprungligen från Storbritannien och utvecklades av Jane Davis och välgörenhetsorganisationen The Reader. Den lärs ut på en tre dagar lång utbildning, men utöver utbildningen krävs inga särskilda kvalifikationer för att leda en shared reading-grupp.

– Det räcker om man är intresserad av texter och människor. Det finns inget akademiskt eller snillrikt med shared reading. Det är en enkel och rättfram metod. Jag tror att boken även kan intressera dem som söker sätt att tillgängliggöra litteratur, som bibliotekarier och pedagoger, säger Henrik Wig.

Har arbetat med många olika grupper

Som projektledare för ett omfattande shared reading-projekt i Skaraborg samlade Henrik på sig lärdomar från att arbeta med flera olika sorters målgrupper, till exempel inom kriminalvården, med människor med annat modersmål än svenska och inom psykiatrin, både digitalt och på plats.

– Jag förstod metodens potential att skapa möten mellan människor och mellan människor och texter. Jag ville inspirera andra att arbeta med shared reading så att litteraturen kan komma alla till del.

Shared reading är en metod som kan användas när man läser tillsammans med andra. Högläsningen är en central del, liksom det personliga samtalet och det gemensamma meningsskapandet.

– Läsledaren har en underlättande funktion och hjälper på ett varsamt sätt gruppen komma djupare i texten. Kanske kan man säga att shared reading är ett slags samtalsmetodik.

Henrik fick först kontakt med metoden genom en artikel i MTM:s tidning Läsombudet.

– Det som genast attraherade mig var den demokratiska ansatsen, att shared reading så uttryckligen vill nå alla, inte bara de som är vana läsare eller redan har tillgång till litteraturen. 

Jobbar på att sänka den sociala garden

Enligt Henrik är shared reading en kravlös verksamhet som inte förutsätter någonting – mer än ett intresse av att läsa och samtala med andra. Men rollen som läsledare bjöd ändå på en del utmaningar.

– Jag fick tänka ganska mycket på att inte vara någon lärare eller expert. Vi har nog ofta en föreställning om att läsledaren ”vet svaret”, men i shared reading är man mer intresserad av att utforska texten än att hitta svar.

Hans fokus låg på att skapa en trygg, kravlös och tillåtande stämning.

– Först då vågar deltagare läsa högt eller dela sina tankar och livserfarenheter. Det kan vara svårt att hitta den där hjälpande rollen, vänligheten som behövs. 

När stämningen är satt och deltagarna sänker sin sociala gard vågar de bli mer personliga och öppna.

– Det bästa tycker jag är när de förstår att de kan säga och tycka vad som helst. Då börjar det verkligen hända saker! Stämningen blir varm, intim och deltagarna börjar lyssna koncentrerat på texten och på varandra.

Den huvudsakliga praktiska utmaningen för alla läsledare är att hitta en grupp.

– Det kan vara svårt att få människor att komma till något som de inte vet vad det är och som de kanske i förstone förknippar med krav. Som läsledare kan man få jobba ganska hårt med att värva deltagare.

Ämnen: Läsning, Inspiration, Samhälle, Kommunikation, läslust, BTJ Förlag, Läspeppen, Litteratur, Biblioterapi, Bibliotek